11 Carina, špedicija, osiguranje

50-51 Značaj procjene i likvidacije šteta. pdf

52-53 Prijavljivanje štete

54-55 Evidentiranje šteta

56-57 Formiranje predmeta

58-59 Izviđaj i procjena

60-61 Likvidacija šteta

62-63 Postupak po prigovoru osiguranika

64-65 Pojam reosiguranja

66-67 Podjela reosiguranja

68-69 Aktivna i pasivna reosiguranja

70-71 Ugovor o reosiguranju